Avís legal


1. CONDICIONS GENERALS D’ÚS DE LA WEB I LA SEVA ACCEPTACIÓ

El present avís (d’ara endavant, l'”Avís Legal”) regula l’ús del servei d’accés i utilització de la Web que CSM Automoció posa a la seva disposició per a les següents societats:

 • Orient Cars, S. a. amb domicili social a Avinguda Jaume I, 41 08226 Terrassa, amb N.I.F. número A61370698
 • Kai Motor Vallès, S.L. amb domicili social a Avinguda d’Europa, 5 08400 Granollers, amb N.I.F. número B63249098
 • Marescar Motor, S.L. amb domicili social a Avinguda Jaume I, 41 08226 Terrassa, amb N.I.F. número B65461709
 • Maresvall Motor, S.L. amb domicili social a Avinguda Jaume I, 41 08226 Terrassa, amb N.I.F. número B65232043
 • Egarmaz Motor, S.L. amb domicili social a Avinguda Jaume I, 41 08226 Terrassa, amb N.I.F. número B65774341

La utilització de la Web atribueix la condició d’usuari de la Web (d’ara endavant, l'”Usuari”) i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal en la versió publicada per CSM Automoció en el moment mateix en què l’Usuari accedeixi a la Web. CSM Automoció es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense previ avís, la presentació i configuració dels continguts i els serveis de la Web, així com les condicions requerides per a la seva utilització quan això sigui convenient per a la seva millor prestació.

El contingut de la present Web està protegit per les lleis de propietat intel·lectual.

Aquests continguts hauran de ser usats de manera correcta i licita per l’usuari i, en particular queda obligat a utilitzar aquests continguts de manera diligent, correcta i lícita.

No podran usar-se els continguts de manera contrària a la llei, a la moral o als bons costums acceptats en ordre públic.

Està prohibida la transmissió de qualsevol mena de dades que vostè pugui realitzar a aquesta Web, o a altres pertanyents a terceres empreses els links de les quals podrà trobar dins d’aquesta Web, que atempti contra els drets de propietat de tercers, siguin obscens, pornogràfics, difamatoris, de caràcter amenaçador o material que pugui ser considerat delicte o falta en virtut del vigent Codi Penal.

Queda prohibida la reproducció, còpia, distribució, transformació o modificació de continguts (textos, imatges, veus o estructura) tret que es compti amb l’autorització expressa i per escrit del titular dels drets adquirits.

2. OBJECTE

A través de la Web, CSM Automoció, informa dels seus serveis de compravenda, distribució, reparació, arrendament i cessió de vehicles automòbils de qualsevol marca, classe i especificacions, incloent automòbils turismes, furgonetes, microcoches, camionetes, camions, i motocicletes, així com accessoris i recanvis de tots ells, activitats de post venda, incloent entre altres, la compra i venda de recanvis i accessoris, i la de taller de reparació, planxa i pintura de vehicles i maquinària.

3. CONDICIONS D’ACCÉS I UTILITZACIÓ DE LA WEB

3.1. Accés i utilització de la Web

La utilització del Portal té caràcter gratuït per als usuaris.

3.2. Veracitat de la informació

Tota la informació que faciliti l’usuari a través de la Web haurà de ser veraç. A aquest efecte, l’usuari garanteix l’autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui a conseqüència de l’emplenament dels formularis de recollida de dades. D’igual forma, s’haurà de mantenir la informació facilitada a CSM Automoció actualitzada. En tot cas l’usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a CSM Automoció o a tercers per la informació que faciliti.

3.3. Obligació de fer un ús correcte de la Web

L’usuari es compromet a utilitzar la Web de conformitat amb la llei, el present Avís Legal, i altres avisos, reglaments d’ús i instruccions posats en el seu coneixement, així com amb la moral i els bons costums generalment acceptades i l’ordre públic.

A aquest efecte, l’usuari s’abstindrà d’utilitzar la Web amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits en el present Avís Legal, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització de la Web els equips informàtics o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic de CSM Automoció, o de qualsevol usuari d’Internet (maquinari i programari).

CSM Automoció es reserva el dret a denegar o retirar l’accés a la Web, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals.

4. COPYRIGHT I MARQUES REGISTRADES

Totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen en la Web són propietat de CSM Automoció o de tercers, sense que pugui entendre’s que l’ús o accés a la Web i/o als serveis atribueixi a l’usuari dret algun sobre les citades marques, noms comercials i/o signes distintius.

Així mateix, els continguts són propietat intel·lectual de CSM Automoció o de tercers, sense que puguin entendre’s cedits a l’usuari, en virtut del que s’estableix en aquest Avís Legal, cap dels drets d’explotació que existeixen o puguin existir sobre aquests Continguts van més enllà de l’estrictament necessari per al correcte ús de la Web.

5. RESPONSABILITATS PER DANYS I PERJUDICIS

L’usuari de la Web o de qualsevol de les pàgines Web de terceres empreses, incloses en el website o amb un accés mitjançant un link des d’aquest, serà responsable dels Danys i Perjudicis que CSM Automoció pugui sofrir directa o indirectament, a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions derivades establertes en el present Avís Legal.

6. LIMIT DE RESPONSABILITAT

CSM Automoció no garanteix la disponibilitat del funcionament dels serveis de la Web.

Quan això sigui raonablement possible, CSM Automoció advertirà prèviament les interrupcions en el funcionament de la Web. CSM Automoció tampoc garanteix la unitat dels Serveis per a la realització de cap activitat en particular, ni la seva inhabilitat, i en particular, encara que no de manera exclusiva, que els usuaris puguin efectivament utilitzar els Serveis i accedir a les diferents pàgines Web des de les quals es prestin els Serveis.

CSM Automoció no garanteix la privacitat i la seguretat de la utilització de la Web, no pot garantir la invulnerabilitat absoluta dels seus sistemes de seguretat.

CSM Automoció no controla ni garanteix l’absència de virus ni d’altres elements en els Continguts que puguin produir alteracions en el sistema informàtic de l’usuari (programari i maquinari) o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en aquest.

D’igual forma, CSM Automoció, eludeix tota responsabilitat en els supòsits de fallada en el rendiment, error, omissió, interrupció, defecte de demora en l’operació de transmissió, fallada del sistema o línia, així com en el contingut, exactitud i opinions expressades i altres connexions subministrades per aquests mitjans.

CSM Automoció no garanteix la licitud, fiabilitat i utilitat dels Continguts, ni tampoc garanteix la veracitat, exactitud, exhaustivitat i actualitat dels Continguts.

Aquesta Web pot establir enllaços a altres pàgines Web que pertanyen a tercers sobre els quals CSM Automoció no té cap control. En aquests supòsits CSM Automoció no assumeix cap responsabilitat ni compromís sobre la informació continguda en aquestes pàgines ni dels serveis o productes que en elles s’inclogui o ofereixi.

En cas que una autoritat judicial comuniqui a CSM Automoció o aquesta tingui coneixement efectiu de l’existència d’una informació il·lícita continguda en la Web o que lesioni béns o drets d’un tercer susceptible d’indemnització, CSM  Automoció col·laborarà amb els organismes competents per a la identificació de les persones responsables d’haver publicat la informació il·lícita, i en tot cas, procedirà a retirar tal informació o fer impossible l’accés a aquesta.

7. POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES

A través del present avís, de CSM Automoció informa els usuaris del website, sobre la seva política de protecció de dades personals amb la finalitat que aquests decideixin de manera expressa, lliure i voluntària, si desitgen facilitar a CSM  Automoció les dades personals que li són sol·licitats en el website.

Responsable: Identitat:

 • Orient Cars, S. a. amb domicili social a Avinguda Jaume I, 41 08226 Terrassa, amb N.I.F. número A61370698
 • Kai Motor Vallès, S.L. amb domicili social a Avinguda d’Europa, 5 08400 Granollers, amb N.I.F. número B63249098
 • Marescar Motor, S.L. amb domicili social a Avinguda Jaume I, 41 08226 Terrassa, amb N.I.F. número B65461709
 • Maresvall Motor, S.L. amb domicili social a Avinguda Jaume I, 41 08226 Terrassa, amb N.I.F. número B65232043
 • Egarmaz Motor, S.L. amb domicili social a Avinguda Jaume I, 41 08226 Terrassa, amb N.I.F. número B65774341
 • Solmacar Motor, S.L. amb domicili social a Avinguda del Vallès, 141 08223 Terrassa, amb N.I.F. número B66138777

Telèfon: 937 861 572

Correu electrònic: marketing@csmgrup.com

En nom de l’empresa, tractem la informació que ens facilita amb la finalitat de gestionar i enviar informació sol·licitada. Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o durant els anys necessaris per a complir amb les obligacions legals. Les dades no se cediran a tercers. Vostè té dret a obtenir informació sobre si en CSM Automoció estem tractant les seves dades personals, per la qual cosa pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de dades i oposició i limitació al seu tractament davant CSM Automoció, Avinguda Jaume I, 41, 08226 de Terrassa o en l’adreça de correu electrònic marketing@csmgrup.com, adjuntant còpia del seu DNI o document equivalent. Així mateix, i especialment si considera que no ha obtingut satisfacció plena en l’exercici dels seus drets, podrà presentar una reclamació davant l’autoritat nacional de control dirigint-se a aquest efecte a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, C/ Jorge Juan, 6 – 28001 Madrid.

CSM Automoció adverteix a l’Usuari de la utilització de cookies quan l’Usuari navega per la pàgina Web. Política de cookies.

Les dades que se sol·liciten són els adequats, pertinents i no excessius en relació amb l’àmbit, les finalitats i serveis determinats, explícits i legítims de CSM Automoció.

L’usuari haurà d’emplenar els formularis amb dades veritables, exactes, complets i actualitzats, responent dels danys i perjudicis que pogués ocasionar a causa de l’emplenament defectuós del formulari amb dades falses, inexactes, incomplets o no actualitzats.

CSM Automoció ha instal·lat les mesures tècniques i organitzatives necessàries per a evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i altres riscos possibles.
Igualment, CSM Automoció s’obliga a complir amb l’obligació de secret respecte de les dades contingudes en els seus tractaments segons el que s’estableix en la legislació de protecció de dades aplicable. En particular, CSM Automoció informa que ha subscrit els pertinents acords de confidencialitat i protecció de dades amb tercers que tenen accés a dades personals responsabilitat de CSM Automoció per a la prestació d’un servei a aquesta.

8. DURADA

CSM Automoció podrà interrompre el servei de la Web no obstant això, està autoritzada a donar per acabada o suspendre la prestació dels Serveis en qualsevol moment. Quan això sigui raonablement possible, CSM Automoció advertirà prèviament la terminació o suspensió de la prestació dels serveis de la Web.

9. JURISDICCIÓ

Les parts, amb expressa renúncia del seu propi fur, accepten com a legislació rectora del contracte actual, l’espanyola, i se sotmeten per a la resolució de quants litigis poguessin derivar-se del mateix als Jutjats i Tribunals de Barcelona.

10. LEGISLACIÓ

Les presents Condicions Generals es regeixen per les lleis espanyoles.